Stäng

Utstakning & Lägeskontroll

Utstakning & Lägeskontroll

När du ska bygga nytt är det viktigt att byggnaden placeras rätt på tomten. Både plan- och höjdläget ska överensstämma med bygglov eller startbesked. Vi hjälper dig genom hela processen från utstakning till lägeskontroll, och ser till att huset hamnar precis där det ska vara.

Utstakning, även kallad utsättning, utförs oftast i flera steg. Innan markarbeten börjar gör vi en så kallad grovutsättning. Då markerar vi byggnadens hörn på marken för att det ska framgå var schaktning, fyllning eller sprängning ska göras. Vi sätter också ut en höjdfix på lämpligt ställe. Innan grunden påbörjas utför vi en finutstakning för att hörnen på grunden ska få exakt rätt placering. Grovutsättningen görs oftast med spraymarkeringar på marken. I en finutsättning markerar vi oftast på träprofiler, även kallat galgar.

Lägeskontrollen ska vara utförd innan ni får börja nyttja huset. Vi kan göra detta i god tid, så fort grunden är på plats. Om lägeskontroll utförs i tid finns möjligheter att rätta till eventuella fel.

När behövs utstakning?

Utstakning behövs i de flesta fall när nya byggnader uppförs. Ska du bygga ett nytt bostadshus eller garage ska utsättning görs av en behörig person. Även tillbyggnader kan behöva utstakning. Riktlinjerna för detta varierar mellan olika kommuner, men vad som gäller för just ditt projekt ska framgå av bygglov eller startbesked.

När behövs lägeskontroll?

I startbeskedet finns angivet vilka handlingar som ska lämnas in inför beslut om slutbesked. En av dessa handlingar brukar vara intyg om utförd lägeskontroll. Riktlinjerna kring lägeskontroll kan variera, men lägeskontroll behövs oftast i dessa fall:

  • Vid nybyggnation av huvudbyggnad eller komplementbyggnad inom ett detaljplanerat område.
  • Vid tillbyggnad inom detaljplanerat område.
  • Vid nybyggnation eller tillbyggnad mindre än 10 meter från fastighetsgränsen utanför detaljplanerat område, eller om läget anses känsligt.
  • Tillbyggnad till huvudbyggnad eller komplementbyggnad ska ske inom 10 meter från fastighetsgränsen utanför detaljplanerat område, eller längre bort om läget är känsligt.
  • Lägeskontroll kan krävas på begäran av bygglovshandläggaren eller den som söker bygglov.

Vem får utföra utstakning och lägeskontroll?

Utstakning och lägeskontroll ska utföras av en person med tillräcklig kunskap om mätning och utsättning av byggnader. Före 1995 var lägeskontrollen en myndighetsuppgift, men idag får lägeskontrollen göras av privata företag med tillräckligt hög mätteknisk kompetens. InfraGeoTech utför ofta lägeskontroller, framför allt på de byggen där vi tidigare hjälpt till med utsättning.

Vad menas med tillräckligt hög mätteknisk kompetens? Kommunerna utgår ofta ifrån de riktlinjer som finns i Lantmäteriets dokument ”Rekommendationer för bedömning av Grundläggande mätningsteknisk färdighet" samt ”Grundläggande mätningsteknisk färdighet – kompletterande information”. Där står bland annat beskrivet vad som menas med grundläggande mätningsteknisk färdighet. Då krävs examen från en mätningsteknisk utbildning på minst 2 år, kompletterad med praktisk erfarenhet i minst 2 år. Summan av dessa erfarenheter ska vara minst 5 år.

InfraGeotech har hög kompetens och lång erfarenhet inom området. Vi utför utstakning och lägeskontroll i samtliga kommuner i Stockholms län, Uppsala län, Västmanlands län och Södermanlands län.

 

BEHÖVER NI HJÄLP MED UTSTAKNING ELLER LÄGESKONTROLL?

Tveka inte att kontakta oss!