Stäng

Vi värnar om din personliga integritet

ALLMÄNT
Vi på InfraGeoTech värnar om dig och din personliga integritet. Det är viktigt för oss att du ska känna dig trygg när du lämnar dina uppgifter till oss. Vi behandlar därför dina personuppgifter på ett öppet sätt med din integritet i fokus.
I denna integritetspolicy, som gäller för alla som på något sätt nyttjar InfraGeoTech:s tjänster och/eller på annat sätt har kontakt med oss, redogör vi bland annat för hur och varför vi behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har enligt gällande personuppgiftslagstiftning. Om inte annat specifikt anges är det InfraGeoTech AB, Org.nr: 556954–4108, Prästgårdsvägen 1, 746
37 Bålsta (”InfraGeoTech”, ”vi”) som har ansvaret för behandlingen av dina personuppgifter. Vi är så kallade personuppgiftsansvariga.
Du är alltid välkommen att kontakta oss vid frågor gällande denna policy eller för övriga dataskyddsfrågor. Kontaktuppgifter hittar du i slutet på denna policy, under punkt 9.

1. Vad är en personuppgift?
En personuppgift är all information som direkt, eller indirekt, kan hänföras till en fysiskt levande person. Exempel på personuppgifter är alltifrån personnummer till e-postadresser och foton, men
även krypterade uppgifter kan utgöra personuppgifter om de kan kopplas till fysiska personer.

2. Vad innebär begreppet ”behandling” av personuppgifter?
Begreppet ”behandling” är vitt och omfattar det mesta som kan göras med en personuppgift – insamling, lagring, ändring, spridning, radering.

3. När samlar vi in uppgifter om dig?
Uppgifter som du själv lämnar till oss:
Vi samlar in och behandlar personuppgifter som du lämnar till oss, t.ex. i samband med att du anlitar oss för uppdrag, besöker vår hemsida eller kontaktar oss i annat syfte.
Uppgifter som samlas in när du använder våra tjänster:
När du anlitar oss för uppdrag samlar vi in och lagrar de uppgifter om dig som krävs för att vi ska kunna uppfylla vårt uppdrag. Gällande vår hemsida så använder vi oss av Google Analytics för att
registrera information. Denna information kan omfatta operativsystem, webbläsarversion, IP-adresser, cookies och unika identifieringsfiler.
Uppgifter från andra källor:
Vi samlar i vissa fall in dina uppgifter i de fall då din arbetsgivare har tecknat avtal med oss om till exempel utbildning eller andra uppdrag och då har lämnat dina personuppgifter till oss. Detta kan
exempelvis ske för att kommunikation med, anledning av avtalet, ska ske med dig eller att tjänsten ska levereras till dig på uppdrag av din arbetsgivare.
I vissa fall kan vi inhämta information från andra källor t.ex. samarbetspartners och andra leverantörer. Vi samlar även in och uppdaterar dina adressuppgifter via tredje parts tjänster för
adressuppdatering.

4. Varför behandlar vi dina personuppgifter?
För att vi ska kunna tillhandahålla tjänster till dig, och/eller din arbetsgivare, måste vi behandla dina personuppgifter.
Vi behandlar dina uppgifter i huvudsak för att:
- Administrera och tillhandahålla våra tjänster.
- Hantera förfrågningar gällande framtida eller levererade tjänster.
- Lämna information och marknadsföra tjänster som du och/eller din arbetsgivare kan vara intresserad av.
- Förbättra våra tjänster, exempelvis genom att undersöka och utvärdera kundnöjdheten eller marknaden.

5. Vilken laglig grund har vi för att behandla dina personuppgifter?
För att få behandla personuppgifter krävs det att det finns en laglig grund för detta.
InfraGeoTech behandlar personuppgifter på nedanstående grunder:
- Då personuppgiftsbehandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra ett avtal som vi har med dig/din arbetsgivare – t.ex. för att tillhandahålla en tjänst du anlitat oss för att utföra.
- Då personuppgiftsbehandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse t.ex. bokföringsskyldighet.
- Då vi har ett berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter t.ex. för att kunna besvara förfrågningar om varor eller kommunicera med dig om liknande varor och tjänster som du tidigare köpt.
- Då personuppgiftsbehandlingen är tillåten på grund av att du har lämnat ditt samtycke till den.
Hur länge sparar vi dina uppgifter?
Dina personuppgifter sparas och behandlas endast så länge som det är nödvändigt för de ändamål de samlats in för - exempelvis så länge det krävs för att vi ska kunna fullfölja de skyldigheter som vi har med anledning av ett avtal med dig. Vi kan komma att spara uppgifterna längre om det krävs enligt lag eller för att bevaka våra rättsliga intressen, t.ex. om det pågår en juridisk process.
Dina personuppgifter raderas eller anonymiseras när de inte längre är relevanta för de ändamål som de har samlats in för.

6. Vilka kan vi komma att dela dina uppgifter med?
Vi kan komma att dela dina personuppgifter med företag och leverantörer som tillhandahåller tjänster för oss t.ex. för att sköta vår ekonomiska bokföring och redovisning, tillhandahålla IT-system
och genomföra kundanalyser. Dessa företag får endast behandla dina personuppgifter enligt våra instruktioner och får inte använda dina uppgifter för egna ändamål. Särskilda avtal upprättas med
dessa företag. Vi kan även komma att dela de personuppgifter som är nödvändiga för att fastställa, göra gällande och utöva InfraGeoTech:s rättsliga intressen, exempelvis med inkassobolag.
Vi kan också komma att dela dina personuppgifter om det följer av lag eller myndighetsföreskrift, exempelvis om vi är tvungna att lämna ut uppgifter till Skatteverket av bokföringsskäl.

7. Dina rättigheter
Rättelse och tillgång till dina personuppgifter:
Som registrerad har du rätt att när som helst begära rättelse av felaktiga uppgifter eller ändra de personuppgifter som du lämnat. Du har också rätt att ta del av vilka personuppgifter vi har
registrerade om dig. Detta gör du genom att begära ett så kallat registerutdrag.
Återkalla samtycke med framtida verkan:
Behandlar vi dina personuppgifter på den rättsliga grunden samtycke har du rätt att när som helst återkalla ditt fortsatta samtycke avseende framtida behandling.
Motsätta dig behandling:
Du har rätt att motsätta dig behandlingar som vi utför med stöd av en intresseavvägning. Du kan när som helst avsäga dig reklam- och kommunikationsutskick. Du kan avregistrera dig genom att
kontakta oss (se kontaktuppgifter nedan).
Radering:
Under vissa omständigheter har du rätt att få dina personuppgifter raderade. Detta gäller dock inte om vi exempelvis är skyldiga enligt lag att bevara uppgifterna.
Begränsning av behandling:
Du kan ha rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Om du begär att behandlingen av dina uppgifter ska begränsas kan det dock medföra att vi inte kan uppfylla våra
eventuella skyldigheter gentemot dig under den tid som behandlingen begränsats.
Dataportabilitet:
För det fall att du vill flytta dina uppgifter från oss har du även rätt att få en kopia på de personuppgifter som rör dig samlade i ett strukturerat, maskinläsbart format (rätt till
dataportabilitet). Denna rätt omfattar endast uppgifter som du själv har delat med oss.

8. Klagomål avseende vår behandling av dina personuppgifter
Skulle du vara missnöjd med vårt sätt att behandla dina personuppgifter ber vi dig att i första hand kontakta oss på info@infrageotech.se.
Om du inte är nöjd med vårt sätt att hantera ditt klagomål på kan du framföra ditt klagomål till behörig tillsynsmyndighet, för närvarande Datainspektionen.

9. Kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarig
InfraGeoTech AB
Org.nr: 556954–4108
Prästgårdsvägen 1
746 37 Bålsta
Tel: 0171 – 42 82 60
InfraGeoTech AB är personuppgiftsansvarig och ansvarar därmed för behandling av dina personuppgifter.
Vid frågor om dataskydd eller om du vill utnyttja dina rättigheter enligt ovan når du oss lättast på: info@infrageotech.se

10. Ändringar i integritetspolicyn
Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i vår integritetspolicy. Du hittar alltid den senaste versionen på vår hemsida. Vid uppdateringar som är av avgörande betydelse för vår behandling av personuppgifter (exempelvis ändring av angivna ändamål) kommer detta att kommuniceras till dig.